PHÁP LÝ - LEGAL

Pháp lý là một trong những thế mạnh của Incon. Với kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc về quy trình xin phép của từng địa phương, Incon luôn đảm bảo thực hiện dịch vụ xin phép theo đúng tiến độ Chủ Đầu Tư yêu cầu.

Legal service is one of Incon strengths. With extensive experience and great insights on licensing procedure of each locality, Incon always assures to perform the license service in accordance with the schedule required by the Project Owner.

Với một số bước tổng quát về quy trình xin phép xây dựng dưới đây, Chủ Đầu Tư có thể hình dung được phần nào các công việc của dịch vụ pháp lý.

With some overall steps on construction license procedure described hereunder, the Project Owner may imagine any parts of the legal service.

     1. Tập hợp hồ sơ pháp lý.

         Collection of legal documents

     2. Xin thỏa thuận môi trường.

         Application for environment agreement

     3. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

         Engineering design review

     4. Xin thỏa thuận PCCC.

         Application for fire protection agreement

     5. Xin thẩm định thiết kế.

         Application for design review

Tuy nhiên với từng địa phương cụ thể sẽ có những thay đổi phù hợp và theo yêu cầu của từng nơi sử dụng dịch vụ pháp lý của Incon, Chủ Đầu Tư luôn yên tâm về tiến độ xin phép, Incon đáp ứng tất cả các yêu cầu về tiến độ thời gian, nhằm đảm bảo công trình đuợc khởi công đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư của khách hàng.

However, the changes may be properly made by each specific locality and complied with the requirements of target customers who use the legal service offered by Incon. The Project Owner may trust in the license progress. All requirements on time schedule shall be successfully satisfied by Incon to ensure that the Project is commenced as scheduled, ensuring the clients' investment efficiency.

Our partner
Copyright © 2016 INCON. All Right Reserved. Design by Ankin